Termene si condiții

Termene si condiții

SCANDO TRADING SRL (“SCANDO”)

CONDIȚII GENERALE DE VÂNZARE

1 OFERTE ȘI COMENZI

1.1 Aceste Condiții se aplică și fac parte integrantă din toate cotațiile, ofertele, acceptările și confirmările SCANDO cu privire la orice comenzi ale Clientului, cu excepția cazului și în masura în care SCANDO explicitează altfel în scris, în mod expres.

1.2 Orice termeni și condiții privind documentele emise de Client înainte sau după eliberarea oricărui document de către SCANDO care fac trimitere la aceste condiții sunt respinse și ignorate în mod explicit de către SCANDO și orice astfel de termeni vor fi în totalitate inaplicabili oricărei vânzări efectuate de SCANDO către Client și nu vor obliga in nici un fel pe SCANDO.

1.3 O oferta va fi valabilă pentru perioada indicată de SCANDO sau în cazul în care nu este specificată nici o perioadă, în termen de 30 de zile de la data ofertei.

1.4 Nici o comandă trimisă de Client nu va fi acceptată de SCANDO decât dacă și până când nu este confirmată în scris de către SCANDO.

1.5 Scando Trading iși rezervă dreptul de a nu da curs unei comenzi primite de la client pe perioada în care există facturi restante cu scadența depașită

2 PREȚURI ȘI PLĂȚI

2.1 Dacă nu se convine altfel în scris între SCANDO și Client, prețurile vor fi cele aplicabile la data facturii, fără TVA.

2.2 SCANDO își rezervă dreptul de a modifica prețul mărfurilor pentru a ține seama de orice variație a costurilor, incluzând dar fără a se limita la orice curs valutar, materii prime și alte costuri de producție și distribuție, care au efect între ofertare și livrare.

2.3 Clientul trebuie să plătească marfurile (mai putin discountul la care are dreptul, dar fără nicio altă deducere) cel târziu în ultima zi lucrătoare bancară a lunii următoare celei în care au fost facturate mărfurile, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în scris. Orice solicitare a clientului referitoare la o factură trebuie făcută în scris în termen de 30 de zile de la data facturii.

2.4 SCANDO are dreptul de a introduce o acțiune în privința prețului, indiferent dacă s-a schimbat sau nu proprietarul bunurilor. Timpul de plată va fi luat in considerare.

2.5 În cazul neîndeplinirii termenului de plată până la data scadenței, SCANDO își rezervă dreptul de a percepe dobânzi la sumele restante, în conformitate cu Legea privind plata datoriilor comerciale (dobânzii) din 1998 (modificată), până la plata integrală și să suspende livrarea sau să rezilieze contractul pentru orice produse nelivrate și să-si insuseasca orice plata facuta de client daca SCANDO considera necesar.

3 LIVRARE

3.1 O dată de livrare va fi tratată ca fiind aproximativă, iar SCANDO nu va fi răspunzătoare pentru nici o întârziere în livrare, cu condiția să faca eforturi comerciale rezonabile pentru a respecta data de livrare. SCANDO își rezervă dreptul de a percepe taxe pentru orice modalități speciale de livrare și pentru toti paleții care nu au fost returnati la SCANDO în termen de 60 de zile de la primire.

3.2 Clientul va semna o notă de recepție cu privire la primirea marfurilor. Dacă clientul specifică formularea "neverificat" sau similară, SCANDO va trata acest lucru ca o confirmare a primirii tuturor mărfurilor în nota de receptie. Orice pierdere sau deteriorare a marfurilor găsita la livrare și orice ne-livrare a unui întreg lot trebuie notificată în scris transportatorului și SCANDO în termen de 7 zile. Marfurile deteriorate și ambalajele asociate trebuie păstrate pentru verificare.

3.3 Dacă Clientul nu reușește să preia livrarea sau să dea instrucțiuni adecvate sau solicită SCANDO să dețină marfa după data stabilită pentru livrare, plata va fi datorată și plătibilă în termen de 30 de zile de la data la care marfa a fost disponibila pentru expediere, sau SCANDO poate allege sa vanda marfa și (după deducerea tuturor cheltuielilor rezonabile de depozitare și vânzare) percepe Clientului plata deficitului sub prețul contractului.

3.4 SCANDO are dreptul să stabilească ruta și modul de livrare a marfii și să efectueze livrări parțiale ale marfii sau să livreze marfa în rate.

3.5 Atunci când mărfurile trebuie livrate în rate, fiecare livrare constituie un contract separat.

4 TITLU DE PROPRIETATE ȘI RISC

4.1 Imediat după livrare, riscul din marfa va trece la Client.

4.2 Titlul de proprietate a marfii nu va trece la Client până când SCANDO nu va primi integral plata:

4.2.1 pentru marfă;

4.2.2 Orice alte bunuri pe care SCANDO le-a vândut Clientului pentru care plata este restantă.

4.3 Până la depunerea titlului, Clientul deține marfa în numele SCANDO în custodie și trebuie să păstreze marfa libera de orice taxă, garanție sau alte impedimente și să păstreze bunurile identificabile și separate de alte bunuri aflate în posesia sa.

4.4 Clientul are dreptul de a revinde bunurile, dar nu ca agent SCANDO și SCANDO poate denunța acest drept în orice moment înainte de efectuarea plătii integrale, dar în orice caz la insolvabilitatea Clientului.

4.5 În cazul unei încălcări a acestor condiții, Clientul va coopera pe deplin cu SCANDO pentru a permite SCANDO (sau reprezentantului acestuia) să colecteze bunurile.

5 RETURNAREA BUNURILOR

Bunurile livrate nu vor fi acceptate pentru returnare și nici un credit acordat, fără consimțământul prealabil scris al SCANDO și cu excepția cazului în care mărfurile sunt returnate în conformitate cu orice procedură de returnare SCANDO aplicabilă. Orice costuri suportate de SCANDO pentru manipularea sau debarasarea de bunuri vor fi suportate de Client.

6 GARANȚIE

6.1 SCANDO garantează că, în momentul livrării, bunurile vor corespunde specificațiilor lor și nu vor avea defecte de material și de manoperă pentru perioada de garanție stabilită de către SCANDO, în următoarele condiții. SCANDO nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește:

6.1.1 orice defect al bunurilor care rezultă din desenele sau specificațiile furnizate SCANDO de către Client;

6.1.2 orice defect care rezultă din nerespectarea de către Client a instrucțiunilor SCANDO cu privire la utilizarea și depozitarea corespunzătoare a bunurilor;

6.1.3 orice defect care apare ca rezultat al: uzurii excesive; mărfurile sunt montate incorect; sunt supuse la neglijență, nepasare sau condiții anormale; accident; sau orice încercare de reparație, înlocuire sau modificare efectuată fără acordul prealabil scris al SCANDO;

6.1.4 orice costuri de muncă, (de) montare și / sau (dez) instalare a bunurilor.

6.2 SCANDO nu își asumă răspunderea în conformitate cu clauza 6.1 atunci când termenii de plată stabiliți în clauza 2 nu au fost respectați de către Client.

6.3 Dacă un client notifică SCANDO că are o reclamație și dacă SCANDO acceptă în mod rezonabil că revendicarea este validă, SCANDO are opțiunea de a restitui costul bunurilor sau de a repara sau înlocui bunurile. SCANDO are dreptul, la alegerea sa, de a înlocui bunurile defecte sau neconforme cu mărfuri care au deviații minore în design și / sau specificații care nu afectează funcționalitatea mărfurilor convenite.

7 LIMITAREA RĂSPUNDERII

7.1.Cumpărătorul/Clientul va despăgubi și nu va ține răspunzător SCANDO TRADING SRL, Reprezentanții sau Afiliații săi, pentru nicio daună, pierdere, pretenție, cost, hotărâre sau orice alte răspunderi sau cheltuieli care pot rezulta în orice mod din sau în legătură exclusiv cu o încălcare a Cumpărătorului/Clientului sau a reprezentanților ori afiliaților acestuia (i) a obligațiilor asumate de Cumpărator/Client prin comandă /contract sau (ii) din orice acțiune sau omisiune în legătură cu Comanda / Contractul.

7.2. Sub rezerva clauzei 7.3 de mai jos, întreaga răspundere a SCANDO TRADING SRL (contractuală, delictuală, inclusiv pentru neglijență) ce rezultă din neexecutarea și/sau executarea necorespunzătoare a fiecărei comenzi în parte, acceptate de către Vânzător, nu va depăși întregul preț achitat către Vânzător conform respectivei comenzi, oricare dintre acestea este mai mică, răspundere care poate fi antrenată numai în baza unei hotărâri judecătorești rămase definitive. Se precizează că răspunderea SCANDO TRADING SRL este independentă pentru fiecare comandă în parte și nu se poate raporta la valoarea cumulată a prețului încasat aferent tuturor comenzilor.

7.3. Nici o prevedere din Comandă/Contract nu exclude răspunderea SCANDO TRADING SRL pentru:(a) decesul sau vătămarea corporală cauzată din neglijența SCANDO TRADING SRL; sau (b) orice chestiune în cazul căreia limitarea sau înlăturarea răspunderii SCANDO TRADING SRL contravine normelor imperative; sau c) frauda.

7.4. SCANDO TRADING SRL va răspunde față de Cumpărător/Client sau Reprezentanții acestuia, succesori sau cesionari numai pentru prejudiciile directe, actuale, efectiv suportate de către Cumpărător/Client ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de către SCANDO TRADING SRL a obligațiilor asumate prin comenzi/contracte, strict în limitele art. 7.2 de mai sus, cu excluderea prejudiciilor indirecte, viitoare eventuale și a oricăror alte prejudicii.

Prin prejudicii indirecte (și nu doar limitate la acestea , chiar dacă aceste prejudicii sunt previzibile de către SCANDO sau presupuse) se înteleg:

- pierderea afacerii;

- pierderea economiilor anticipate;

- Pierdere de producție (aferente clientului sau beneficiarului final);

- Pierdere de profit sau venituri;

-obligația de plată a contravalorii beneficiului nerealizat ca urmare a unei disfuncționalități a echipamentelor, a contravalorii lipsei folosinței bunurilor avariate, etc;

- Plăți de dobânzi sau alte cheltuieli financiare;

- Pierderi de date sau informații;

- Neutilizarea echipamentelor;

- Costurile cumpărării puterii sau energiei de înlocuire;

- Orice fel de pretenții ale clientului pentru daunele cauzate cumpărătorilor sau clienților săi ;

- Orice daune secundare , incidentale sau punitive, etc ;

7.5. SCANDO TRADING SRL nu va putea fi ținut răspunzător pentru niciun prejudiciu de orice natură cauzat de utilizarea necorespunzătoare sau frauduloasă a bunurilor/echipamentelor/produselor ce fac obiectul comenzilor /contractelor de către Cumpărător/Client sau/și oricare dintre Reprezentanții sau Afiliații Cumpărătorului/Clientului sau de către orice altă Persoană care utilizează aceste bunuri/echipamente/produse.

7.6. SCANDO TRADING SRL isi rezervă dreptul să suspende livrarea oricăror bunuri și/sau servicii contractate de Cumpărător/Client dacă termenul de plată a oricareia dintre facturile emise de SCANDO TRADING SRL este depășit cu 3 zile de la scadență.

7.7. Cumpărătorul/Clientul recunoaște că nu va avea niciun drept, cerere sau pretenție și că renunță la orice drept la despăgubiri, compensații de orice fel ce ar rezulta din sau în legătură cu încetarea oricărei Comenzi/ oricărui Contract.

7.8. Cumpărătorul/Clientul este direct răspunzător pentru acuratețea și corectitudinea tuturor informațiilor transmise SCANDO TRADING SRL pentru furnizarea serviciilor solicitate.

7.9. În niciun caz SCANDO TRADING SRL nu va răspunde pentru pierderi, daune sau cheltuieli cauzate direct sau indirect, sau care provin din niciunul dintre urmatoarele:

(i) Atac Cibernetic

(ii) Incident de Hacking

(iii) Încălcarea Securității Datelor

(iv) Santajul de date

(v) Atacul de tip Blocare a accesului, sau pierderile, daunele, prejudiciile sau cheltuielile provocate direct sau indirect de, cu concursul sau cauzate de utilizarea sau operarea cu rea intenție a oricărui computer, sistem informatic, program informatic, cod dăunător, virus sau proces informatic sau a oricărui alt sistem electronic.

8 PROPRIETATE INTELECTUALĂ

8.1 În cazul în care software-ul sau documentația este încorporată sau livrată cu bunurile, vânzarea bunurilor nu constituie un transfer de proprietate în același timp către Client, ci implică doar o licență neexclusivă și netransferabilă a oricărui drept de proprietate intelectuală, include dar nu se limitează la brevetul de invenție, drepturile de autor, marca comercială, dreptul de design sau secrete comerciale ("DPI") aparținând SCANDO, pentru a le folosi ca și cum sunt încorporate sau livrate cu produsele furnizate de SCANDO

8.2 Fără a aduce atingere cu nimic prezentului acord, aceste condiții nu pot fi interpretate ca conferind orice drept, licență sau imunitate, direct sau implicit, estoppel sau altfel Clientului sau orice terță parte în temeiul oricăror drepturi de proprietate intelectuală al Scando sau drepturi de proprietate intelectuală ale unui terț, altele decât cele acordate în mod explicit în temeiul prezentelor condiții.

8.3 Clientului ii este interzis a:

8.3.1 modifica, adapta, altera, traduce sau crea lucrări derivate din orice software încorporat sau furnizat de SCANDO împreună cu produsele;

8.3.2 cesiona, sub-licenția, închiria, împrumuta, transfera, dezvălui sau pune la dispoziție în alt mod astfel de software;

8.3.3 îmbina sau încorpora un astfel de software cu sau în orice software, sau

8.3.4 reasambla, decompila, dezasambla sau încerca altfel să obțină codul sursă al unui astfel de software, fără o autorizație scrisă din partea SCANDO, cu excepția cazurilor în care legislația română ii permite în mod expres.

8.4 Clientul va reproduce, fără modificări sau schimbări, legendele drepturilor de proprietate ale SCANDO și / sau ale afiliaților săi sau ale furnizorilor terți în orice software sau documentație furnizată de SCANDO.

8.5 Dacă, în măsura în care drepturile de autor asupra software-ului sunt deținute de terți, termenii licenței acestor terțe părți se aplică în locul acestor condiții acelui software terț.

8.6 SCANDO, pe cheltuiala sa exclusivă:

8.6.1 Ia apărarea oricarei acțiuni în justiție introduse de un terț împotriva clientului, în măsura în care procedurile includ o pretenție că mărfurile încalcă în mod direct drepturile de proprietate intelectuală ale reclamantului; și

8.6.2 Menține Clientul fără nici un fel de prejudicii și costuri acordate prin hotărâre judecatoreasca definitivă în astfel de proceduri, în măsura în care direct și exclusiv pot fi atribuite unei astfel de încălcări.

8.7 SCANDO nu va avea nicio obligație sau răspundere față de Client în virtutea clauzei 8.6:

8.7.1 Dacă SCANDO nu este prompt notificată în scris despre o astfel de cerere și are dreptul exclusiv de a controla și direcționa investigația, pregătirea, apărarea și soluționarea unei astfel de reclamații, inclusiv selectarea unui avocat, cu asistența și cooperarea deplină a Clientului;

8.7.2 Dacă cererea se face după o perioadă de 3 ani de la data livrării bunurilor;

8.7.3 În măsura în care orice astfel de revendicare rezultă din modificarea bunurilor sau din proiect, specificații sau instrucțiuni furnizate de Client;

8.7.4 Pentru utilizarea sau distribuirea neautorizată a bunurilor sau utilizarea dincolo de specificațiile bunurilor;

8.7.5 Pentru orice costuri sau cheltuieli suportate de Client fără consimțământul scris prealabil al SCANDO;

8.7.6 Pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale oricărui terț în legătură cu care SCANDO a informat Clientul sau a publicat o declarație, că trebuie obținută o licență separată.

8.8 Pentru astfel de reclamații de încălcare menționate în clauza 8.7, Clientul va despăgubi SCANDO și afiliații săi împotriva oricăror pierderi, daune, costuri sau raspunderi față de astfel de reclamații.

8.9 În cazul în care mărfurile sunt, sau sunt în opinia SCANDO, susceptibile de a deveni obiectul unei reclamații de încălcare, conform punctului 8.6, sau în cazul în care SCANDO primește o cerere de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală a unei părți terțe în legătură cu bunurile, SCANDO are dreptul , fără obligație sau răspundere, și la singura sa opțiune de a:

8.9.1 Să ceară Clientului dreptul de a continua să utilizeze sau să vândă bunurile; sau

8.9.2 Furnizează bunuri de înlocuire care nu încalcă prevederile; sau

8.9.3 Să modifice bunurile astfel încât mărfurile modificate să nu se încalce prevederile; sau

8.9.4 Răscumpăre bunurile de la Client la prețul inițial plătit de Client mai puțin amortizarea rezonabilă; sau

8.9.5 Suspenda sau întrerupe furnizarea către Client a bunurilor sau părților la care se referă această notificare; sau

8.9.6 Reziliaza orice acord în măsura în care se referă la bunuri.

8.10 Sub rezerva excepțiilor și limitărilor enunțate în clauza 7,cele mentionate anterior stabilesc toate obligatiile si raspunderile SCANDO față de Client și singurul remediu al Clientului cu privire la orice încălcare reală sau presupusă a vreunui drept de proprietate intelectuală sau orice alte drepturi de proprietate de orice fel.

9 ÎNCĂLCAREA UNUI ANGAJAMENT

9.1 Fără a aduce atingere vreunui alt drept sau a unei căi de atac, o parte prejudiciată va avea dreptul să considere cealaltă parte în culpă și poate să rezilieze prompt orice contract și / sau să suspende orice alte livrări și să introducă o acțiune în conformitate cu clauza 2.4 dacă:

9.1.1 O parte comite o încălcare semnificativă a contractului și nu o remediază în termen de 14 zile de la primirea unei notificări scrise din partea celeilalte părți (cu toate acestea, plata întârziată nu necesită o astfel de notificare); sau

9.1.2 Oricare dintre părți sau societățile-mamă sau filialele sale, astfel cum sunt definite în 1159 din Legea societăților comerciale din 2006, încheie un acord voluntar cu creditorii sau intră sub incidența unei ordonanțe de administrare sau dacă o persoană fizică sau juridică intră în faliment sau, dacă o societate intră în lichidare (Altfel decât în scopul unificării sau reconstrucției); sau

9.1.3 Un portarel sau un administrator este numit sau un împuternicit se află în posesia oricăror bunuri sau active ale unei părți sau a bunurilor sau a activelor societății-mamă sau a filialelor sale sau dacă o parte încetează activitatea sau amenință să înceteze activitatea sau dacă este perceput un necaz sau o executare a bunurilor;sau

9.1.4 Se schimbă controlul sau proprietatea asupra Clientului; sau

9.1.5 O parte are motive rezonabile să creadă că oricare dintre aceste evenimente este pe cale să apară la cealaltă parte.

10 CONFIDENȚIALITATE

Clientul recunoaște că toate datele tehnice, comerciale și financiare dezvăluite Clientului de către SCANDO și / sau afiliații săi sunt informațiile confidențiale ale SCANDO și / sau ale afiliaților săi. Clientul nu va divulga astfel de informații confidențiale unei terțe părți și nu va folosi astfel de informații confidențiale în alte scopuri decât cele convenite de părți și în conformitate cu achiziționarea bunurilor.

11 CONTROLUL EXPORTULUI

În cazul în care livrarea bunurilor este restricționată sau interzisă din cauza reglementărilor privind controlul exporturilor, drepturile și obligațiile Clientului vor fi suspendate pe durata acestor restricții sau interdicții și acest acord poate fi anulat fără responsabilitate. Clientul garantează că va respecta în toate privințele restricțiile privind exportul, reexportul și transferul stabilite în orice legi și regulamente aplicabile privind controlul exporturilor sau licențe de export și că va impune aceleași condiții pentru orice terță parte căreia îi sunt vândute bunurile. Clientul va lua toate măsurile care ar putea fi necesare în mod rezonabil pentru a se asigura că nicio astfel de parte sau utilizator final nu contravine acestor reglementări și va despăgubi SCANDO și afiliații săi împotriva oricăror pierderi, daune, costuri sau obligații care decurg din revendicările rezultate din încălcarea de către Client sau clienții săi sau nerespectarea acestei clauze.

12 GENERALITĂȚI

12.1 Niciuna dintre părți nu va fi responsabilă față de cealaltă pentru orice încălcare care decurge din (și SCANDO poate, la discreția sa, să aloce produse astfel încât să furnizeze mai puține mărfuri decât cele convenite, în caz de), evenimente care depășesc controlul rezonabil al acelei părți sau al sub-contractorilor sau furnizori incluzând, dar fără a se limita la, evenimente imprevizibile, război, revolte, incendii, greve, terorism, inchideri de fabrici sau alte forme de acțiune industrială.

12.2 Aceste condiții nu pot fi modificate, sau amendate decât în scris, semnate de un funcționar autorizat sau reprezentant al fiecărei părți.

12.3 Neîndeplinirea sau întârzierea de către o parte în executarea sau aplicarea parțială a oricărei prevederi a acestor condiții nu va fi interpretată ca o renunțare la vreunul din drepturile sale din contract.

12.4 În cazul în care o prevedere a acestor condiții se consideră nevalabilă sau inaplicabilă în totalitate sau parțial, validitatea celorlalte prevederi și restul dispoziției în cauză nu va fi afectată de invaliditate sau inopozabilitate.

12.5 Aceste conditii sunt supuse legii române și părțile se supun jurisdicției neexclusive a instanțelor din România.

12.6 Orice termeni și condiții care, prin natura lor, se extind după expirarea sau încetarea acestor condiții vor supraviețui și vor rămâne în vigoare.

12.7 Prețurile nu includ taxele care decurg din Directiva WEEE sau din legislația similară, iar aceste costuri suplimentare vor fi facturate și plătite de către Client.

12.8 Fiecare dintre părți recunoaște că, prin încheierea acestui acord, nu s-a bazat pe nicio reprezentare orală sau scrisă, garanție sau altă asigurare (inclusiv orice informații conținute în cataloage, liste de prețuri, materiale publicitare și specificații), cu excepția cazurilor prevăzute sau la care se face referire în aceste condiții.

12.9 IMPORTANT - CONFORMITATE ETICĂ – SCANDO se așteaptă ca clienții săi să respecte cele mai înalte standarde etice și să respecte pe deplin Legea privind corupția și toate celelalte reglementări aplicabile privind mituirea și practicile corupte. Clientul va colabora pe deplin cu SCANDO (inclusiv prin furnizarea oricăror documente relevante sau alte informații) în cazul în care SCANDO primește informații despre nerespectarea de către Client a acestor standarde. În cazul în care Clientul nu respectă termenii acestei clauze, SCANDO va avea dreptul să rezilieze orice contract fără răspundere și Clientul va despăgubi SCANDO împotriva oricăror pierderi, daune, costuri sau datorii care ar putea apărea.

TOP